Huisregels


Huisreglement

Algemene voorwaarden

 

1. Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dansschool Favole.

1.2 Dansschool Favole is een vzw ingeschreven in de KBO met ondernemingsnr. 0840.829.157.

Favole vzw wordt hierna ook aangeduid als Dansschool Favole.

1.3 Dansschool Favole behoudt zich het recht om personen de toegang tot de dansschool en leslocaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.

1.4 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Dansschool Favole en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie.
De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon (docent) op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan men verplicht worden zich te verwijderen.

 

2. Inschrijvingen

2.1 Elke nieuwkomer heeft recht op één gratis proefles, tenzij anders afgesproken is met de eigenaar of de dansschoolhouder.

2.2 Elk nieuw lid vult een online inschrijvingsformulier in. Bij personen jonger dan 18 jaar, dient minstens één van de ouders toestemming te geven.
Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens.

2.3 De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4 De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

2.5 De overeenkomst tussen Dansschool Favole en de leerling wordt aangegaan voor een semester.
Voor de Showteam lessen betreft dit een lesjaar. 

Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari. Het tweede semester loopt van begin februari tot eind juni.
De exacte data kan u steeds terugvinden op onze website onder vakanties.

2.6 Workshops, danskampen en evenementen omvatten enkel de opgegeven data. Voor elk van de voorgenoemde mogelijkheden dient men zich apart te registreren en te betalen.

2.7 Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek Boek 7, artikel 46 A t/m D een rechtsgeldige handeling.

 

3. Betalingen

3.1 De betaling dient te gebeuren voor de 2de gevolgde les.

3.2 Het volgen van lessen is slechts mogelijk indien de betaling hiervoor in orde is. Tot dan kan de toegang tot de lessen worden geweigerd.

3.3 Bij laattijdige betaling zal een administratieve kost van 10 euro worden aangerekend.

3.4  Dansschool Favole heeft ten alle tijden het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te schakelen.

3.5 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

3.6 Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen blijft de klant verplicht het lesgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Dansschool Favole is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom de dansstudio en tijdens activiteiten buiten de dansschool.

Gedupeerden dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansschool Favole stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Gevonden voorwerpen worden een bepaalde tijd bewaard.

4.2 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van Dansschool Favole hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig aan de eigenaar te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

4.3 Dansers en docenten bij Dansschool Favole zijn verzekerd. Verzekering is automatisch inbegrepen in het lesgeld. Bij een ongeval dienen wij zo snel mogelijk ingelicht te worden. Dit om de opstart van uw verzekeringsdossier te bespoedigen.

4.4  In geval van overmacht is Dansschool Favole niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort. Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht uitgesloten.

 

5. Lessen

5.1 De samenstelling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld. Dit is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.

5.2 De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg.

5.3 We proberen steeds alle lessen die we voorzien hebben in ons rooster te laten doorgaan, maar we hanteren wel een minimum aantal inschrijvingen. Bij een te laag inschrijvingsaantal behouden we het recht om de les te annuleren. Het lesgeld wordt dan terugbetaald of u kan een andere les in de plaats volgen.

5.4 Uit veiligheidsoverwegingen en om de kwaliteit van de lessen te kunnen waarborgen, behoudt Dansschool Favole zich het recht om het maximum aantal inschrijvingen voor een les vast te leggen.

5.5 Leerkrachten kunnen bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden vervangen worden. Wij doen er alles aan om elke les te laten doorgaan. In de uitzonderlijke gevallen waarbij dit niet mogelijk is, trachten wij iedereen tijdig op de hoogte te brengen.

5.6 Indien de leerling verhinderd is, wordt het geapprecieerd Dansschool Favole hiervan op de hoogte te brengen.
Dit kan per e-mail: info@favole.be.

Wie door herhaaldelijke afwezigheid achterop raakt of de groep in hun ontwikkeling tegenhoudt, kan de deelname aan een optreden of wedstrijd worden ontzegd of de leerling kan geheroriënteerd worden naar een andere les.

Bij blessures die het dansen verhinderen, is het aangewezen voor showteam dansers om de lessen passief te volgen.

5.7 De leerlingen dienen op tijd naar de les te komen, zodat zij op het aangegeven tijdstip de les kunnen aanvatten.  Het te laat komen is niet alleen storend voor de les, maar ook gevaarlijk voor de spieren indien die niet correct zijn opgewarmd.

5.8 De instructies van de docenten worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. De docenten zijn gemachtigd elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen.

De leerlingen en ouders zijn respectvol ten aanzien van de docenten, bestuursleden en de andere leerlingen. Pesten en geweld (zowel verbaal als fysiek) wordt niet getolereerd.

5.9 Kijken naar de dansles is enkel mogelijk tijdens de openlesdagen (waarop ouders, familie en vrienden kunnen komen kijken) of bij speciale gelegenheden (zoals Halloween & Sinterklaas) als de docent dit toelaat.

Voor kleuters of kleine kindjes kan er een uitzondering gemaakt worden tijdens de proefles.

5.10 Het nemen van foto's of filmen van de lessen is enkel toegestaan mits expliciete toestemming.

5.11 Eten, frisdrank, koekjes en snoepgoed worden enkel in de kleedkamer toegelaten. Water is steeds toegestaan in de danszaal.

 

6. Kledij

6.1 Alle leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de geldende kledingvoorschriften.

Voor alle niveaus en dansstijlen is er een vast dansuniform.

Voor de balletlessen bestaat dit uit balletschoenen, een lichtroze collant en een specifiek balletpak, afhankelijk van het dansniveau.

Onderhemdjes en truien zijn niet toegelaten. Tijdens de koudere maanden kan men wel een bijpassende cross-over dragen.

In de klassen pre-ballet en ballet lagere mogen ook korte roze balletsokjes gedragen worden, tijdens de warme maanden. De dansjuf beslist tijdens welke periode dit toegestaan is. Deze sokjes zijn geen verplichting. Men mag ook steeds de collants dragen, maar om hyginische redenen staan wij het niet toe om met blote voeten in de balletschoenen te dansen.

6.2 Alle kledij dient steeds schoon en ongeschonden te zijn. Dit zowel om hygiënische redenen als om onaangename geurtjes te beperken.

6.3 Alle danskledij en dansschoenen van de kinderen dienen genaamtekend te zijn.

6.4 Alle dansers dienen de haren uit het gezicht te houden d.m.v. een staart, dot, vlecht(en), speldjes, een haarband of diadeem. Zo kunnen we veilig en ongestoord alle bewegingen uitvoeren.

6.5 De balletvloer mag enkel betreden worden met balletschoenen, pointes/spitzen, jazzdansschoenen of andere non-marking sportschoenen die enkel binnen worden gebruikt.

Indien men dit soort schoenen niet heeft, zal u worden gevraagd om op sokken of blote voeten te dansen, daar de dansvloer anders wordt beschadigd.

6.6 Om veiligheidsredenen vragen wij juwelen tijdens de dansles tot een minimum te beperken.

 

7. Huisregels

7.1  De kleedruimte is enkel toegankelijk voor leerlingen en docenten, enkel bij jonge kinderen zijn begeleiders toegestaan. De kleedruimte wordt altijd netjes achtergelaten.

Met veel plezier stellen wij leesboeken, magazines, strips en speelgoed ter beschikking van onze leerlingen. Vergeet de boeken na gebruik niet terug te plaatsen in de kast en het speelgoed netjes terug op te bergen.

7.2 De barre wordt enkel gebruikt tijdens de balletles en dient niet om op te klimmen of aan te hangen! Ook het materiaal dat tijdens de les word gebruikt behandelen we met respect. De door de leerling toegebrachte schade aan de school zal verhaald worden op de leerling of in geval van minderjarigheid op de ouders.

7.3 In de danszaal wordt niet gelopen, geroepen of geduwd om ongelukken te vermijden. Spelletjes kunnen tijdens de les, maar enkel als de docent deze introduceert.

7.4 We gaan steeds voor de dansles naar het toilet. Handen wassen is verplicht na het toiletbezoek. Gelieve onze toiletten netjes achter te laten.

7.5 De docent doet het doek dat de danszaal met de inkomhal verbindt naar beneden om zo weinig mogelijk afleiding te creëren voor de dansers. Gelieve hier respectvol mee om te gaan: niet onder het doek kruipen of het opzij wringen (doorgang enkel toegestaan voor wie naar het toilet of winkeltje moet).

Enkel de docent doet het doek open aan het eind van de les. Men mag het doek in geen geval gewoon omhoog laten schieten, want zo raakt het beschadigd.

7.6 Er mogen geen fietsen of kinderwagens in de doorgang worden achtergelaten en de toegangspoort dient steeds gesloten te blijven. Tijdens de wintermaanden blijft ook de deur van de dansstudio steeds dicht.

7.7 Om de lessen zo weinig mogelijk te storen, houden wij aan het begin van het schooljaar steeds één of meerdere verkoopdagen voor de leskledij. Daarnaast kan u in het winkeltje terecht tijdens de vaste openingsuren of op afspraak.

7.8 Choreografieën die in de les aangeleerd worden mogen in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden zoals aanleren aan andere scholen, evenementen, etc. zonder uitdrukkelijke toestemming van de choreograaf. Dit omwille van de wet op auteursrechten. Choreografen steken heel wat uren in het maken van een choreografie. Deze zomaar doorgeven aan anderen of er zelf gebruik van maken, toont geen respect naar de choreograaf toe.

 

Laatste update: 05/06/2024


Door zich in te schrijven in onze dansschool verklaart men zich akkoord met deze regels.

 


Indien de leerling de huisregels/reglement overtreedt, heeft de balletschool het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van de betaalde contributie.


In onderstaand document kan u onze privacyverklaring terugvinden.